Privacy beleid

Privacyverklaring van de STICHTING EIGEN HERD.

De STICHTING EIGEN HERD verwerkt persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief die via de website) van Stichting Eigen Herd en geeft per onderwerp de meest relevante informatie.

STICHTING EIGEN HERD gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

STICHTING EIGEN HERD vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar vrijwilligers, cursisten, huurders en overige relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Hieronder volgt een toelichting over de wijze waarop wij die gegevens verwerken.
Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG ons stelt. Je kunt je persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, inzien, laten wissen of wijzigen.

Verantwoordelijke

De STICHTING EIGEN HERD is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.
Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar: Stichting Eigen Herd, Rooijsestraat 31, 5401 AT Uden Tel 0613752525 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor welke doeleinden verwerkt STICHTING EIGEN HERD jouw persoonsgegevens?

 • Het doel van STICHTING EIGEN HERD is om ZIE STATUTEN.. realiseert dit doel door met onze vrijwilligers geschikte accommodaties aan te bieden en activiteiten te organiseren waaraan kan worden deelgenomen.
 • STICHTING EIGEN HERD verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:
  • het aangaan en uitvoeren van huurovereenkomsten
  • het voeren van de vrijwilligersadministratie
  • het sturen van een Nieuwsbrief, waarmee onze vrijwilligers, huurders en andere geïnteresseerden regelmatig geïnformeerd worden over nieuws, agenda van activiteiten en over de werkzaamheden van onze organisatie.
  • het aangaan van een samenwerking met derde partijen
  • onze bedrijfsvoering
  • het voldoen aan een wettelijke verplichting
  • STICHTING EIGEN HERD verwerkt persoonsgegevens via onder andere haar secretariaat en website.

Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van STICHTING EIGEN HERD en uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het betreffende doel of de afgesproken activiteit.
Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt STICHTING EIGEN HERD jouw persoonsgegevens niet zonder je voorafgaande toestemming.
Het kan voorkomen dat in bepaalde gevallen jouw gegevens, geanonimiseerd, gebruikt zullen worden ten behoeve van statistische analyses en rapportages.

Welke persoonsgegevens verzamelt STICHTING EIGEN HERD?

 • STICHTING EIGEN HERD verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:
  • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats)
  • bankrekeningnummer (IBAN)
  • telefoonnummer
  • leeftijd of geboortedatum
  • geslacht;  e-mailadres
  • zo nodig: andere noodzakelijke gegevens voor de uitvoering van de activiteit waarvoor je je hebt aangemeld

Hoe zorgt STICHTING EIGEN HERD voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens? 

 • STICHTING EIGEN HERD gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens.
 • Ook neemt STICHTING EIGEN HERD passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd.
 • STICHTING EIGEN HERD deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.
 • Om jouw persoonlijke gegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past STICHTING EIGEN HERD passende beveiligingstechnologie toe.
 • Als je gegevens aan ons doorgeeft gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (poging tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
 • STICHTING EIGEN HERD neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.
 • Gegevensdeling met derden Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden.
 • STICHTING EIGEN HERD kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.
 • STICHTING EIGEN HERD verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).
 • Bewaartermijnen STICHTING EIGEN HERD bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.
 • De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

 Jouw rechten als betrokkene zijn: 

 • Recht van informatie
 • recht op inzage
 • recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking.

 Voor het uitoefenen van (een van deze) rechten, kun je een verzoek richten aan de STICHTING EIGEN HERD.
Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren.
Je kunt ook, als je het niet eens bent met een bepaalde verwerking van je persoonsgegeven, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Privacy beleid van derden

Op de website van STICHTING EIGEN HERD kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de STICHTING EIGEN HERD behorende websites.
STICHTING EIGEN HERD kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op: STICHTING EIGEN HERD Rooijsestraat 32 5401 AT Uden Tel.: 06-13752525 Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 04-05-2019. 

STICHTING EIGEN HERD behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring.
We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.

Related Articles

Disclaimer

logo Eigen Herd
beoordeling Google